Płatność tylko Online

payu

Regulamin korzystania z serwisu www.wyszorujemy.pl


DziaÅ‚ I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.wyszorujemy.pl. Aby skorzystać z usług firmy sprzątającej za pośrednictwem serwisu www.wyszorujemy.pl Klient akceptuje wszelkie warunki niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.
3. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu wyszorujemy.pl pojÄ™ciami rozumie siÄ™:
a)      „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu wyszorujemy.pl
b)      „Administrator” – Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 BiaÅ‚ystok, NIP: 542-118-70-10, REGON: 200108895,
c)     „Firma sprzÄ…tajÄ…ca” - Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 BiaÅ‚ystok, NIP: 542-118-70-10, REGON: 200108895,
d)       „serwis wyszorujemy.pl” lub „Serwis” – internetowy serwis, prowadzony przez Administratora pod aktualnym adresem www.wyszorujemy.pl umożliwiajÄ…cy, na zasadach okreÅ›lonych w Regulaminie, organizowanie usÅ‚ug sprzÄ…tania mieszkaÅ„, domów, lokali, pomieszczeÅ„ biurowych, socjalnych, instytucji, po budowach i garaży SprzÄ…taczom. Serwis udostÄ™pnia system rezerwacji oraz pÅ‚atnoÅ›ci  swoim Klientom. W serwisie zgodnie z dostÄ™pnymi funkcjonalnoÅ›ciami, w zależnoÅ›ci od tempa jego rozwoju, możliwe bÄ™dzie przechowywanie i wymiana m. in. nastÄ™pujÄ…cych elementów: dane klienta, oceny sprzÄ…taczy, faktury i paragony;
e)      „SprzÄ…tacz” – osoba fizyczna wykonujÄ…ca usÅ‚ugÄ™ zlecenia sprzÄ…tania mieszkaÅ„, domów, pomieszczeÅ„ biurowych, lokali, pomieszczeÅ„ socjalnych, instytucji, po budowach i garaży.
f)      „Klient”  – użytkownik korzystajÄ…cy odpÅ‚atnie z usÅ‚ug sprzÄ…tania Å›wiadczonych przez FirmÄ™ sprzÄ…tajÄ…cÄ…, z którym kontakt nawiÄ…zano za poÅ›rednictwem Serwisu,
g)      „Klient Zarejestrowany”- to  Klient, który:
     a) dokonaÅ‚ rejestracji w Serwisie drogÄ… elektronicznÄ…, na specjalnie w tym celu przygotowanym przez Administratora formularzu zgÅ‚oszenia, znajdujÄ…cym siÄ™ na stronie www.wyszorujemy.pl oraz
      b) zaakceptowaÅ‚ treść Regulaminu bez zastrzeżeÅ„,
h)      „Konto” – jest dostÄ™pne dla danego Klienta po aktywowaniu miejsca w Serwisie, za poÅ›rednictwem którego Klient wprowadza i zarzÄ…dza danymi, opisami i innymi elementami zwiÄ…zanymi z udziaÅ‚em w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać dziaÅ‚aÅ„ i operacji zwiÄ…zanych z funkcjonowaniem w Serwisie;
i)        „Profil” - zespóÅ‚ informacji, danych i innych elementów opisujÄ…cych osobÄ™ danego Klienta, w tym wymaganych danych osobowych, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Klienta do Serwisu;
j)        „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
k)       „Umowa o Å›wiadczenie usÅ‚ugi drogÄ… elektronicznÄ…” lub „umowa UsÅ‚ugi” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest Å›wiadczenie przez Administratora UsÅ‚ugi na rzecz Klienta na zasadach opisanych w Regulaminie,
l)     „Zlecenie” – zapotrzebowanie na wykonanie okreÅ›lonej usÅ‚ugi z zakresu sprzÄ…tania, mieszkaÅ„, domów, biur, lokali, pomieszczeÅ„ socjalnych, instytucji, po budowach i garaży zlecone przez Klienta za poÅ›rednictwem serwisu wyszorujemy.pl,
Å‚)     „UsÅ‚uga” – usÅ‚uga Å›wiadczona drogÄ… elektronicznÄ… w rozumieniu Ustawy, polegajÄ…ca na umożliwianiu Klientom:
a) nawiÄ…zywanie kontaktów i wymianÄ™ informacji niezbÄ™dnych do dokonywania usÅ‚ug sprzÄ…tania przez SprzÄ…taczy,
b)przechowywanie danych i dokumentów wprowadzonych przez Klientów Zarejestrowanych do Serwisu oraz udostÄ™pniania ich w wymaganym przez nich zakresie,
c)  wprowadzanie i modyfikacja danych do Konta i Profilu oraz zarzÄ…dzanie nimi w szczególnoÅ›ci poprzez korzystanie z dostÄ™pnych funkcjonalnoÅ›ci.
m) „Użytkownik” – osoba przystÄ™pujÄ…ca do korzystania z Serwisu za poÅ›rednictwem urzÄ…dzenia lub oprogramowania, speÅ‚niajÄ…cego warunki techniczne do korzystania z Serwisu wskazane w  Dziale V, bÄ™dÄ…cÄ… osobÄ… fizycznÄ…, która ukoÅ„czyÅ‚a 18 lat i posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, osobÄ… prawnÄ…, a także jednostkÄ… organizacyjnÄ… nieposiadajÄ…cÄ… osobowoÅ›ci prawnej, ale mogÄ…cÄ… we wÅ‚asnym imieniu nabywać prawa i zaciÄ…gać zobowiÄ…zania.
4.      Z tytuÅ‚u wykonania usÅ‚ugi bÄ™dÄ…cej przedmiotem Zlecenia Administrator pobiera opÅ‚aty zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie Serwisu lub odrÄ™bnymi umowami zawartymi z Klientami.
5.      Klient ponosi koszty wÅ‚asnego dostÄ™pu do Internetu oraz wyposażenia w sprzÄ™t i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

DziaÅ‚ II. UsÅ‚ugi Å›wiadczone przez Administratora i Cele Serwisu

1. Serwis internetowy stworzony jest w celu poÅ›redniczenia w organizowaniu Å›wiadczenia usÅ‚ug sprzÄ…tania mieszkaÅ„, domów, pomieszczeÅ„ biurowych, pomieszczeÅ„ socjalnych, instytucji, po budowach i garaży. Serwis udostÄ™pnia  system rezerwacji oraz pÅ‚atnoÅ›ci  Klientom.
2. Klient po wejÅ›ciu na stronÄ™ Serwisu okreÅ›la parametry sprzÄ…tania, zamawia usÅ‚ugÄ™ sprzÄ…tania i pÅ‚aci poprzez system pÅ‚atnoÅ›ci. Wybrany SprzÄ…tacz, który wspóÅ‚pracuje z FirmÄ… sprzÄ…tajÄ…cÄ… dojeżdża do Klienta  i Å›wiadczy usÅ‚ugÄ™ bÄ™dÄ…ca przedmiotem Zlecenia.
3. Serwis umożliwia jego Klientom Zarejestrowanym wymianÄ™ informacji niezbÄ™dnych do zorganizowania i wykonania przez FirmÄ™ sprzÄ…tajÄ…cÄ… usÅ‚ugi sprzÄ…tania u Klienta.
4. Administrator umożliwia Klientom Zarejestrowanym po dokonaniu przez nich rejestracji utworzenia wÅ‚asnego Konta i Profilu oraz zarzÄ…dzanie nim.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za problemy techniczne bÄ…dź ograniczenia techniczne wystÄ™pujÄ…ce w sprzÄ™cie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiajÄ… Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego poÅ›rednictwem usÅ‚ug.

 
DziaÅ‚ III. SzczegóÅ‚owy sposób korzystania z funkcjonalnoÅ›ci Serwisu. Rozliczenia.

1.      Serwis jest platformÄ… komercyjnÄ… i za Å›wiadczone usÅ‚ugi sprzÄ…tania przez FirmÄ™ SprzÄ…tajÄ…cÄ… bÄ™dÄ… pobierane opÅ‚aty zgodnie z cennikiem publikowanym w Serwisie przy skÅ‚adaniu zamówienia lub zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi w odrÄ™bnych umowach zawieranych z Klientami.
2.      Termin realizacji ZleceÅ„ wynika z informacji zwrotnej przesÅ‚anej przez FirmÄ™ sprzÄ…tajÄ…cÄ… Klientowi. Warunkiem przystÄ…pienia SprzÄ…tacza do wykonania usÅ‚ugi bÄ™dÄ…cej przedmiotem Zlecenia jest opÅ‚acenie Zlecenia przez Klienta.
3.       Ustala siÄ™ nastÄ™pujÄ…cy schemat zamawiania usÅ‚ug sprzÄ…tania przez Klienta:
a)      Klient wchodzi na stronÄ™ Serwisu www.wyszorujemy.pl.Przy pierwszym skÅ‚adaniu zamówienia SprzÄ…tacz wybierany jest losowo, zaÅ› Klient zalogowany posiada już możliwość wyboru SprzÄ…tacza, który ma dostÄ™pny dany termin i może przyjąć zamówienie. W sytuacji, gdy Klient nie wybierze konkretnego SprzÄ…tacza, system dobierze SprzÄ…tacza losowo,
b)     Klient wybiera datÄ™, ilość godzin oraz parametry sprzÄ…tania.
c)     Klient przechodzi do ekranu wpisywania swoich danych i zakÅ‚ada konto w systemie na te dane oraz wybiera czy jest osobÄ… fizycznÄ… czy firmÄ… (wtedy NIP itd.),  ma też możliwość wpisania dodatkowych uwag.
d)     Po akceptacji regulaminu serwisu wyszorujemy.pl i Regulaminu sprzÄ…tania Klient przechodzi do pÅ‚atnoÅ›ci.     
e)      UsÅ‚uga sprzÄ…tania jest zamówiona z chwilÄ… prawidÅ‚owego wykonania pÅ‚atnoÅ›ci, z zastrzeżeniem wyjÄ…tków okreÅ›lonych w Regulaminie sprzÄ…tania.
4.      Dane Klienta sÄ… widoczne w Serwisie tylko dla Klienta i Administratora. Wprowadzenie ich do Serwisu gwarantuje przejrzystość zgromadzonych w Serwisie danych i umożliwi skorzystanie z dalszych funkcjonalnoÅ›ci, których rozwiniÄ™cie planuje Administrator.
5.      W celu realizacji zlecenia SprzÄ…taczowi przekazywane sÄ… jedynie dane adresowe i numer telefonu Klienta, dla którego majÄ… być Å›wiadczone usÅ‚ugi sprzÄ…tania. SprzÄ…tacz jest informowany o okreÅ›lonych przez Klienta: czasie pracy, godzinie rozpoczÄ™cia i godzinie zakoÅ„czenia, parametrach sprzÄ…tania oraz innych dodatkowych ustaleniach zwiÄ…zanych ze sposobem wykonania usÅ‚ugi sprzÄ…tania.
6.      PÅ‚atnoÅ›ci za realizacjÄ™ zleceÅ„ można realizować wyÅ‚Ä…cznie za pomocÄ… systemu pÅ‚atnoÅ›ci on-line, dziÄ™ki czemu Klient w ciÄ…gu kilku minut otrzyma potwierdzenie zarejestrowania swojej pÅ‚atnoÅ›ci. 
7.      Klient pÅ‚aci kartÄ… kredytowÄ…/debetowÄ… za usÅ‚ugÄ™ jednorazowÄ… przez poÅ›rednika pÅ‚atnoÅ›ci PayU  SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Poznaniu. 
8.      Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie pÅ‚atnoÅ›ci jest PayU SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy 4 944 000 PLN, kapitaÅ‚ wpÅ‚acony 4 944 000 PLN, bÄ™dÄ…cych dostawcÄ… usÅ‚ug pÅ‚atniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usÅ‚ugach pÅ‚atniczych.
9.      Klient bÄ™dzie otrzymywaÅ‚ za poÅ›rednictwem Serwisu fakturÄ™ VAT lub paragon od Firmy sprzÄ…tajÄ…cej za każdÄ… opÅ‚atÄ™ za Zlecenie wniesionÄ… do Serwisu. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 10 dni roboczych od dnia zaksiÄ™gowania wpÅ‚aty. Klient rejestrujÄ…c siÄ™ w Serwisie wyraża zgodÄ™ na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy dostarczanych drogÄ… elektronicznÄ…, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Wszystkie faktury bÄ™dÄ… również dostÄ™pne do pobrania z Konta Klienta. 
10.     Faktury na koncie Klienta bÄ™dÄ… dostÄ™pne przez 30 dni od daty ich wystawienia.
11.    Możliwe jest anulowanie Zlecenia i dokonanej pÅ‚atnoÅ›ci; w przypadku gdy Zlecenie jest anulowane później niż co najmniej na 48 godzin przed rozpoczÄ™ciem sprzÄ…tania zostanie pobrana opÅ‚ata manipulacyjna w wysokoÅ›ci 35 zÅ‚otych brutto. Zwrot dokonanej pÅ‚atnoÅ›ci nastÄ…pi w przeciÄ…gu 7 dni roboczych.

DziaÅ‚ IV. OÅ›wiadczenia Klientów

1. Klient oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.
2. Klient wyraża zgodÄ™, aby w ramach Serwisu zamieszczane byÅ‚y przez Administratora lub inne wspóÅ‚pracujÄ…ce z Administratorem podmioty, materiaÅ‚y reklamowe Administratora, Firmy sprzÄ…tajÄ…cej lub innych podmiotów.
3. Klient wyraża zgodÄ™, aby Administrator przekazywaÅ‚ mu na podany przez Klienta e-mail istotne informacje o Serwisie, w szczególnoÅ›ci dotyczÄ…ce jego funkcjonalnoÅ›ci lub rozwoju.


DziaÅ‚ V. Wymagania niezbÄ™dne do wspóÅ‚pracy z systemem teleinformatycznym Administratora

1. Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
a)      poÅ‚Ä…czenie z sieciÄ… Internet,
b)      posiadanie przeglÄ…darki internetowej - minimalne wersje: Internet Explorer 9.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, lub kompatybilna,
c)       wÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi skryptów oraz obsÅ‚ugi plików cookies,
d)      dokonanie rejestracji stosownie do DziaÅ‚u I ust. 1. lit. „f” Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż inni Klienci - aniżeli Klienci Zarejestrowani -  rejestracji takiej nie dokonujÄ….

Dział VI. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia.

1.      Zakazuje siÄ™ podejmowania na stronach Serwisu zachowaÅ„ naruszajÄ…cych obowiÄ…zujÄ…ce prawo, normy spoÅ‚eczne, normy moralne lub zasady netykiety.
2.       Zakazuje siÄ™ w szczególnoÅ›ci:
a)      propagowania przez Klientów za pomocÄ… Serwisu lub stron lub urzÄ…dzeÅ„ z nim zwiÄ…zanych, treÅ›ci sprzecznych z prawem, wzywajÄ…cych do nienawiÅ›ci rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujÄ…cych przemoc, jak również treÅ›ci wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, spoÅ‚ecznie niewÅ‚aÅ›ciwe lub naruszajÄ…cych zasady netykiety,
b)     zakazuje siÄ™ wykorzystywania Serwisu przez Klientów Serwisu, celem promocji lub reklamy okreÅ›lonych podmiotów (w szczególnoÅ›ci przedsiÄ™biorców), towarów czy usÅ‚ug, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,
c)      wszelkich takich dziaÅ‚aÅ„, które narażaÅ‚yby na odpowiedzialność prawnÄ… Administratora lub mogÅ‚y wyrzÄ…dzić mu szkodÄ™,
d)     umieszczania przez Klientów kodów przetwarzajÄ…cych, w tym także zbierajÄ…cych informacje o Klientach odwiedzajÄ…cych strony zawierajÄ…ce jego wpisy lub innych wpisów dostÄ™pnych w ramach Serwisu;
e)     zabrania siÄ™ podawania niezgodnych z prawdÄ… danych w formularzach rejestracyjnych.
3.      Umieszczanie przez Klientów przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowaÅ„ do innych stron www, jest dopuszczalne tylko za uprzedniÄ… zgodÄ… Administratora, wyrażonÄ… w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. Administrator zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opÅ‚at za zamieszczanie w ramach wpisów ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od speÅ‚nienia innych, zgodnych z prawem, wymogów.
4.      Jeżeli stosownie do ust. 3  zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Klient przekazujÄ…cy Administratorowi informacjÄ™ handlowÄ… w celu jej umieszczenia winien jÄ… przygotować w taki sposób, by nie budziÅ‚o wÄ…tpliwoÅ›ci, że jest to informacja handlowa. Informacja ta winna nadto odpowiadać innym cechom okreÅ›lonym w art. 9 Ustawy.
5.      W przypadku naruszenia zakazów okreÅ›lonych w ust. 2 , Administrator jest uprawniony zgodnie z DziaÅ‚em VII ust. 4 Regulaminu, do niezwÅ‚ocznego usuniÄ™cia danych z  Serwisu oraz do pociÄ…gniÄ™cia do odpowiedzialnoÅ›ci Klienta, który dane takie zamieÅ›ciÅ‚.


DziaÅ‚ VII. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Administratora

1.      Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwoÅ›ci korzystania z UsÅ‚ugi przez Klienta jeżeli:
a) zostanie podniesiony przez osobÄ™ trzeciÄ… zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby, w tym w szczególnoÅ›ci zarzut naruszenia dóbr osobistych lub dopuszczenia siÄ™ deliktu nieuczciwej konkurencji,
b)  Administrator poweźmie podejrzenie, że doszÅ‚o do naruszenia praw osoby trzeciej, w szczególnoÅ›ci na skutek informacji przekazanych przez sÄ…d, inny organ wÅ‚adzy publicznej lub inny wiarygodny podmiot.
2.      W każdej podanej w ust. 1 sytuacji Administrator może wystÄ…pić do Klienta, o  ile bÄ™dzie mógÅ‚ siÄ™ z nim porozumieć, o odniesienie siÄ™ do ww. zarzutów lub podejrzeÅ„. Klient Serwisu bÄ™dzie zobowiÄ…zany odnieść siÄ™ do nich najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.
3.       Administrator zastrzega sobie prawo rozwiÄ…zania umowy UsÅ‚ugi, a co za tym idzie zablokowania dostÄ™pu do serwisu niektórym Klientom w szczególnoÅ›ci w nastÄ™pujÄ…cych przypadkach:
a) dojÅ›cia do naruszenia postanowieÅ„ Regulaminu, w szczególnoÅ›ci zaÅ› naruszajÄ…cych postanowienia DziaÅ‚u VI Regulaminu,
b)  jeżeli z Å¼Ä…daniem takim wystÄ…pi uprawniony do tego organ paÅ„stwowy lub instytucja paÅ„stwowa, w szczególnoÅ›ci sÄ…d lub prokuratura.
4.      Klient akceptuje, że w przypadku dokonania przez Administratora ww. czynnoÅ›ci, Klient, o ile sam nie bÄ™dzie archiwizowaÅ‚ swoich materiaÅ‚ów za pomocÄ… wÅ‚asnych narzÄ™dzi, sprzÄ™tu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.
5.     Administrator ma prawo rozwiÄ…zać umowÄ™ o Å›wiadczenie UsÅ‚ugi z Klientem w trybie natychmiastowym, jeżeli Klient naruszyÅ‚ postanowienie DziaÅ‚u VI Regulaminu.
6.     Administrator oÅ›wiadcza, że może siÄ™ zdarzyć taka sytuacja, w której materiaÅ‚y zamieszczone przez Klienta zostanÄ… utracone, skasowane czy usuniÄ™te z Serwisu. Klient, przed zamieszczeniem ich w Serwisie, winien zatem zadbać o ich utrwalenie.
7.   Administrator informuje, że może zostać zobowiÄ…zany do przekazywania pozostajÄ…cych w jego posiadaniu danych Klientów, tudzież adresów IP innych osób odwiedzajÄ…cych Serwis, w tym innych Klientów, sÄ…dom, organom Å›cigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom paÅ„stwowym w zwiÄ…zku z  prowadzonymi przez nie postÄ™powaniami.

Dział VIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

1.      O ile zawarta przez Administratora i Klienta umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Klient, ma prawo zrezygnować z UsÅ‚ugi poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z Serwisu. Nie zwalnia to Klienta z obowiÄ…zku uiszczenia zapÅ‚aty za Å›wiadczone do tego czasu usÅ‚ugi sprzÄ…tania.
2.      Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie Å›wiadczenia UsÅ‚ugi, o czym poinformuje Klientów na stronie www.wyszorujemy.pl, co oznacza, że z datÄ… zamieszczenia takiej informacji umowa o Å›wiadczenie UsÅ‚ugi drogÄ… elektronicznÄ… ulega rozwiÄ…zaniu.

DziaÅ‚ IX. Ochrona danych osobowych w Serwisie

1.      Klient Zarejestrowany w ramach miejsca do tego przeznaczonego w Serwisie podaje swoje imiÄ™ i nazwisko lub firmÄ™, adres zamieszkania lub siedziby a także e-mail, NIP i  nr telefonu.
2.      Klient Zarejestrowany ma prawo dostÄ™pu do treÅ›ci podanych przez siebie danych i ich poprawiania oraz żądania ich usuniÄ™cia z profilu Klienta  Zarejestrowanego, Serwisu oraz bazy danych. Klient Zarejestrowany godzi siÄ™ na przetwarzanie jego danych w celu wystawienia mu faktury oraz prawidÅ‚owego Å›wiadczenia na jego rzecz UsÅ‚ug przez  caÅ‚y okres obowiÄ…zywania Umowy.
3.      Użytkownik inny aniżeli Klient Zarejestrowany nie jest zobowiÄ…zany do podania swoich danych osobowych.
4.      Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Klienta  po zakoÅ„czeniu korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5.       Po zakoÅ„czeniu korzystania z Serwisu Administrator, na zasadach okreÅ›lonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spoÅ›ród danych osobowych, które sÄ…: 
a)      niezbÄ™dne do rozliczenia oraz dochodzenia roszczeÅ„ z tytuÅ‚u pÅ‚atnoÅ›ci za korzystanie z usÅ‚ugi sprzÄ…tania,
b)      niezbÄ™dne do celów reklamy, badania rynku oraz na potrzeby polepszenia jakoÅ›ci usÅ‚ug Å›wiadczonych przez FirmÄ™ SprzÄ…tajÄ…cÄ…,
c)       niezbÄ™dne do wyjaÅ›nienia okolicznoÅ›ci niedozwolonego korzystania z usÅ‚ugi,
d)      dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrÄ™bnych ustaw lub umowy.
6.      WiÄ™cej w przedmiocie ochrony danych osobowych w Polityce prywatnoÅ›ci.

DziaÅ‚ X. Reklamacje

1.     Reklamacje dotyczÄ…ce UsÅ‚ugi można zgÅ‚aszać poprzez pocztÄ™ elektronicznÄ… na adres elektroniczny biuro@wyszorujemy.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgÅ‚aszajÄ…cego oraz szczegóÅ‚owy opis problemu. Reklamacje zostanÄ… rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgÅ‚oszenia reklamacyjnego przez Administratora.
2.    Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesÅ‚ana na podany przez zgÅ‚aszajÄ…cego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodÄ™.

DziaÅ‚ XI. Postanowienia koÅ„cowe

1.     Niniejsza umowa o Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… poddana jest prawu polskiemu.
2.    Klienci Zarejestrowani nie mogÄ… udostÄ™pniać swoich kont osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego postanowienia Administrator może wypowiedzieć umowÄ™ UsÅ‚ugi ze skutkiem natychmiastowym.

DziaÅ‚ XII. WejÅ›cie w Å¼ycie Regulaminu

Regulamin wchodzi w Å¼ycie z dniem 2016.12.08REGULAMIN SPRZÄ„TANIA

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie sprzątania jest mowa o:

        1)  Firmie sprzÄ…tajÄ…cej – należy przez to rozumieć Grzegorza Kardasz prowadzÄ…cego dziaÅ‚alność gospodarczÄ… pod nazwÄ… Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 BiaÅ‚ystok, NIP: 542-118-70-10, REGON: 200108895;

        2)  serwisie wyszorujemy.pl, wyszorujemy.pl lub Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis, prowadzony przez FirmÄ™ sprzÄ…tajÄ…cÄ… pod aktualnym adresem www.wyszorujemy.pl umożliwiajÄ…cy na zasadach okreÅ›lonych w Regulaminie korzystanie z serwisu www.wyszorujemy.pl, w szczególnoÅ›ci organizowanie usÅ‚ug sprzÄ…tania mieszkaÅ„, domów, lokali, pomieszczeÅ„ biurowych, socjalnych, instytucji, po budowach i garaży SprzÄ…taczom. Serwis udostÄ™pniajÄ…cy system rezerwacji oraz pÅ‚atnoÅ›ci swoim Klientom;

       3) SprzÄ…taniu - należy przez to rozumieć usÅ‚ugÄ™ sprzÄ…tania mieszkaÅ„, domów, pomieszczeÅ„ biurowych, lokali, pomieszczeÅ„ socjalnych, instytucji, po budowach i garaży;

       4)  Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zleciÅ‚ Firmie sprzÄ…tajÄ…cej wykonanie SprzÄ…tania i uiÅ›ciÅ‚ należne wynagrodzenie na zasadach okreÅ›lonych w Regulaminie korzystania z serwisu www.wyszorujemy.pl chyba, że umowa zawarta miÄ™dzy Klientem a FirmÄ… sprzÄ…tajÄ…cÄ… odmiennie reguluje zasady zapÅ‚aty wynagrodzenia;

       5) Zleceniu – należy przez to rozumieć zlecenie okreÅ›lone w § 2 ust. 1;

       6) SprzÄ…taczu – należy przez to rozumieć osobÄ™ fizycznÄ… wykonujÄ…cÄ… na podstawie umowy z FirmÄ… sprzÄ…tajÄ…cÄ… usÅ‚ugÄ™ SprzÄ…tania na rzecz Klienta;

      7) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzÄ…tania.

2.  Regulamin okreÅ›la:

       1) prawa i obowiÄ…zki Klienta, Firmy sprzÄ…tajÄ…cej i SprzÄ…tacza;

       2) zasady wykonywania usÅ‚ugi SprzÄ…tania.

§ 2

 1. Firma sprzÄ…tajÄ…ca zobowiÄ…zuje siÄ™ do wykonania na rzecz Klienta usÅ‚ugi SprzÄ…tania zgodnie ze zleceniem zÅ‚ożonym za poÅ›rednictwem serwisu wyszorujemy.pl, z zastrzeżeniem § 3. SzczegóÅ‚owy Zakres czynnoÅ›ci wykonywanych w ramach usÅ‚ugi SprzÄ…tania stanowi ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 do Regulaminu.

 2. UsÅ‚uga SprzÄ…tania jest Å›wiadczona na obszarze Województwa Podlaskiego.

 3. Klient może anulować Zlecenie wysyÅ‚ajÄ…c e-mail na adres: biuro@wyszorujemy.pl, wskazujÄ…c: dokÅ‚adnie Zlecenie i wyraźnie wolÄ™ jego anulowania.

 4. W przypadku, gdy Zlecenie jest anulowane na mniej niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem, Firma sprzątająca pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 35 zł brutto.

 5. Klient może zrezygnować z usÅ‚ugi SprzÄ…tania również w ten sposób, że anuluje Zlecenie i pÅ‚atność na zasadach okreÅ›lonych Regulaminie korzystania z serwisu wyszorujemy.pl.

§ 3

 1. W przypadku, gdy informacje dodatkowe zamieszczone w Zleceniu, o których mowa w Dziale III ust. 3 lit. b - c Regulaminu korzystanie z serwisu www.wyszorujemy.pl nie sÄ… jednoznaczne Firma sprzÄ…tajÄ…ca może skontaktować siÄ™ z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji majÄ…cych zapewnić należyte wykonana usÅ‚ugi SprzÄ…tania.

 2. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem Firmy sprzątającej z tytułu nienależytego wykonania usługi Sprzątania, jeżeli informacje określone w ust. 1 nie były jednoznaczne i wyczerpujące.

 3. Jeżeli informacje okreÅ›lone w ust. 1, jak też dodatkowe życzenia i oczekiwania Klienta majÄ… wpÅ‚yw na koszt wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania, Firma sprzÄ…tajÄ…ca może odmówić wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie.

 4. W przypadku okreÅ›lonym w ust. 3 Firma sprzÄ…tajÄ…ca zwraca siÄ™ do Klienta z odpowiadajÄ…cÄ… jego potrzebom i oczekiwaniom ofertÄ… wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania, okreÅ›lajÄ…cÄ… w szczególnoÅ›ci wysokość wynagrodzenia za jej wykonanie.

 5. ZÅ‚ożenie klientowi oferty, o której mowa w ust. 4 poczytuje siÄ™ za odmowÄ™ wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania zgodnie z dodatkowymi życzeniami i oczekiwaniami Klienta wedÅ‚ug stawki okreÅ›lonej w cenniku zamieszczonym w Serwisie.

 6. Jeżeli Klient informacje okreÅ›lone w ust. 3 przekazuje SprzÄ…taczowi dopiero w momencie przystÄ…pienia do wykonywania usÅ‚ugi SprzÄ…tania lub w jej trakcie SprzÄ…tacz może odmówić ich uwzglÄ™dnienia, albo ich uwzglÄ™dnienie uzależnić od uiszczenia lub zobowiÄ…zania siÄ™ do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Firmy sprzÄ…tajÄ…cej.

 7. Decyzję w zakresie określonym w ust. 6 Sprzątacz podejmuje po kontakcie z Firmą sprzątającą lub samodzielnie w zakresie w jakim został do tego upoważniony przez Firmę sprzątającą.

 8. Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje siÄ™ odpowiednio w przypadku stwierdzenia znacznego zabrudzenia przestrzeni podlegajÄ…cych SprzÄ…taniu lub zabrudzeÅ„ trudnousuwalnych, jeżeli okolicznoÅ›ci te skutkujÄ… wzrostem kosztu wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania albo koniecznoÅ›ciÄ… wykonywania usÅ‚ugi SprzÄ…tania przez czas dÅ‚uższy niż okreÅ›lony w Zleceniu.

§ 4

 

 1. Sprzątacz wykonuje usługę Sprzątania z najwyższą starannością, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zgodnie z Regulaminem.

 2. Do obowiÄ…zków SprzÄ…tacza należy w szczególnoÅ›ci:

       1)  zwrócenia siÄ™ do Klienta o wszystkie informacje konieczne dla wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania zgodnie z ust. 1;

       2) do poszanowania mienia Klienta;

       3) podjÄ™cia wszelkich czynnoÅ›ci koniecznych dla ograniczenia szkody w mieniu Klienta w przypadku spowodowania lub wystÄ…pienia z innych przyczyn zdarzenia grożącego szkodÄ… w mieniu Klienta;

       4) niezwÅ‚ocznego zawiadomienia Firmy sprzÄ…tajÄ…cej i Klienta o zdarzeniu okreÅ›lonym w pkt 3.

§ 5

 

 1. Klient zobowiÄ…zuje siÄ™ do wspóÅ‚dziaÅ‚ania ze SprzÄ…taczem w zakresie koniecznym dla wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania zgodnie z Regulaminem, w szczególnoÅ›ci:

       1) udostÄ™pnienia miejsca wykonywania usÅ‚ugi sprzÄ…tania,

       2) udostÄ™pnienia SprzÄ…taczowi Å›rodków czystoÅ›ci, narzÄ™dzi oraz urzÄ…dzeÅ„ koniecznych dla wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania chyba, że zastrzegÅ‚ inaczej przy skÅ‚adaniu Zlecenia;

       3) poinformowania SprzÄ…tacza o wszystkich istotnych okolicznoÅ›ciach istotnych dla wykonania usÅ‚ugi sprzÄ…tania zgodnie z Regulaminem;

       4) poinformowania SprzÄ…tacza o wszelkich okolicznoÅ›ciach, w tym rzadkich lub odbiegajÄ…cych od zwykÅ‚ych wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciach rzeczy wzglÄ™dem których ma być wykonywana usÅ‚uga SprzÄ…tania, jeżeli w przeciwnym wypadku mogÄ… zostać narażone na uszkodzenie;

       5) jasnego przekazania SprzÄ…taczowi czego wymaga w ramach usÅ‚ugi SprzÄ…tania;

       6) odbioru wykonanej usÅ‚ugi SprzÄ…tania i potwierdzenia jej satysfakcjonujÄ…cego wykonania albo niezwÅ‚ocznego zgÅ‚oszenia konkretnych zastrzeżeÅ„;

       7) traktowania SprzÄ…tacza zgodnie z zasadami współżycia spoÅ‚ecznego i dobrymi obyczajami;

       8) udzielenia SprzÄ…taczowi koniecznej pomocy, w przypadkach okreÅ›lonych w Regulaminie.

2. Klient może być obecny w czasie wykonywania usÅ‚ugi SprzÄ…tania lub powierzyć na swojÄ… odpowiedzialność pomieszczenie, dom lub lokal SprzÄ…taczowi na czas wykonywania usÅ‚ugi SprzÄ…tania.

3. Powierzenie okreÅ›lone w ust. 2 może mieć formÄ™ przekazania kluczy SprzÄ…taczowi lub Firmie sprzÄ…tajÄ…cej. Jeżeli klucze sÄ… powierzane Firmie sprzÄ…tajÄ…cej, Firma sprzÄ…tajÄ…ca wydaje je SprzÄ…taczowi tylko na czas wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania.

4. Klucze mogÄ… zostać powierzone jednorazowo lub na caÅ‚y ustalony okres w jakim majÄ… być Å›wiadczone usÅ‚ugi SprzÄ…tania.

5. W przypadku, gdy wykonanie usÅ‚ugi SprzÄ…tania wymaga uzyskania dostÄ™pu do miejsc trudnodostÄ™pnych lub czynnoÅ›ci innych niż standardowe (np. przesuniÄ™cia mebli) Klient zobowiÄ…zuje siÄ™ do udzielenia SprzÄ…taczowi odpowiednich informacji i pomocy, w szczególnoÅ›ci pomocy innej osoby lub koniecznych urzÄ…dzeÅ„ albo narzÄ™dzi.

6. Firma sprzÄ…tajÄ…ca nie odpowiada za:

       1) skutki uchybienia przez Klienta obowiÄ…zkom okreÅ›lonym w ust. 1;

       2) zachowania osób innych niż SprzÄ…tacz, skutki użycia narzÄ™dzi lub urzÄ…dzeÅ„ innych niż Firmy sprzÄ…tajÄ…cej w przypadku okreÅ›lonym w ust. 5;

7. W przypadku nieuzasadnionego nieudostÄ™pnienia SprzÄ…taczowi miejsca wykonywania usÅ‚ugi albo innego zachowania Klienta uniemożliwiajÄ…cego wykonanie usÅ‚ugi SprzÄ…tania, Klient nie ma prawa żądania zwrotu wynagrodzenia, a w przypadku jego wczeÅ›niejszego nieuiszczenia, jest zobowiÄ…zany do jego zapÅ‚aty w peÅ‚nej wysokoÅ›ci chyba, że Firma sprzÄ…tajÄ…ca wezwie go do zapÅ‚aty kwoty niższej.

§ 6

 1. UsÅ‚uga sprzÄ…tania jest wykonywana z wykorzystaniem Å›rodków czystoÅ›ci, narzÄ™dzi i urzÄ…dzeÅ„ udostÄ™pnionych przez Klienta.

 2. Jeżeli usÅ‚uga SprzÄ…tania ma zostać wykonana z wykorzystaniem Å›rodków czystoÅ›ci, narzÄ™dzi lub urzÄ…dzeÅ„ nieudostÄ™pnianych przez Klienta, Klient przekazuje informacjÄ™ o tym Firmie sprzÄ…tajÄ…cej przy skÅ‚adaniu Zlecenia, jako informacjÄ™ dodatkowÄ… zgodnie z DziaÅ‚em III ust. 3 lit. c Regulaminu korzystania z serwisu www.wyszorujemy.pl.

 3. Klient może zastrzec wykonanie usÅ‚ugi SprzÄ…tania z wykorzystaniem okreÅ›lonych przez niego rodzajów lub typów Å›rodków czystoÅ›ci.

 4. W przypadku okreÅ›lonym w ust. 2 – 3 wykonanie usÅ‚ugi SprzÄ…tania może być uzależnione od uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia oznaczonego przez FirmÄ™ sprzÄ…tajÄ…cÄ….

§ 7

 1. Klient jest zobowiÄ…zany traktować SprzÄ…taczy, nie naruszajÄ…c przepisów prawa, zasad współżycia spoÅ‚ecznego oraz dobrych obyczajów. Zabronione jest w szczególnoÅ›ci znieważanie, pomawianie, molestowanie i naruszanie nietykalnoÅ›ci cielesnej.

 2. W przypadku, gdy Firma sprzątająca poweźmie informacje uzasadniającą podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę Sprzątacza zawiadomi właściwe organy ścigania.

 3. Jeżeli Klient zachowuje siÄ™ sprzecznie z ust. 1 SprzÄ…tacz informuje Klienta o prawie do odstÄ…pienia od wykonywania usÅ‚ugi SprzÄ…tania, jeżeli Klient nie zaniecha postÄ™powania naruszajÄ…cego przepisy prawa, zasady współżycia spoÅ‚ecznego lub dobre obyczaje.

 4. Jeżeli SprzÄ…tacz odstÄ…pi od wykonywania usÅ‚ugi SprzÄ…tania, z uwagi na kontynuowanie przez Klienta swojego zachowania w okolicznoÅ›ciach wskazanych w ust. 3 niezwÅ‚ocznie informuje o tym FirmÄ™ sprzÄ…tajÄ…cÄ…. 

§ 8

1. Firma sprzÄ…tajÄ…ca nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za spóźnienia lub niedotarcie SprzÄ…tacza do Klienta, jeżeli nastÄ™puje to wskutek zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którego Firma sprzÄ…tajÄ…ca nie mogÅ‚a przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej starannoÅ›ci. W miarÄ™ posiadanych możliwoÅ›ci Firma sprzÄ…tajÄ…ca zapewnia zastÄ™pstwo.

2. W przypadku powziÄ™cia informacji o zdarzeniu okreÅ›lonym w ust. 1 Firma sprzÄ…tajÄ…ca informuje Klienta o niemożnoÅ›ci wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania zgodnie ze Zleceniem lub wyznaczeniu zastÄ™pstwa, jeżeli Zlecenia obejmowaÅ‚a wyznaczenie do wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania okreÅ›lonego SprzÄ…tacza.

3. Klient może odmówić przyjÄ™cia usÅ‚ugi SprzÄ…tania, jeżeli opóźnienie w rozpoczÄ™ciu jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Klienta przekracza 60 minut.

4. Jeżeli spóźnienie SprzÄ…tacza przekracza:

       1) 5 minut – Firma sprzÄ…tajÄ…ca udziela Klientowi Rabatu w wysokoÅ›ci 5 %;

       2) 15 minut – Firma sprzÄ…tajÄ…ca udziela Klientowi Rabatu w wysokoÅ›ci 10 %;

       3) 30 minut – Firma sprzÄ…tajÄ…ca udziela Klientowi Rabatu w wysokoÅ›ci 20 %.

5. W przypadku, gdy Klient spóźnia siÄ™ z udostÄ™pnieniem miejsca wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania o wiÄ™cej niż 60 minut Firma sprzÄ…tajÄ…ca może odmówić wykonania usÅ‚ugi.

6. Jeżeli spóźnienie Klienta przekracza:

       1) 15 minut – Firma sprzÄ…tajÄ…ca obciąża Klienta opÅ‚atÄ… dodatkowÄ… w wysokoÅ›ci 10 %;

       2) 30 minut – Firma sprzÄ…tajÄ…ca obciąża Klienta opÅ‚atÄ… dodatkowÄ… w wysokoÅ›ci 20 %.

§ 9

1. Klient może zgÅ‚osić reklamacje w szczególnoÅ›ci:

       1) w przypadku zastrzeżeÅ„ co do wykonania lub jakoÅ›ci wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania;

       2) zawinionego przez SprzÄ…tacza uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klienta (patrz § 7).

2. W przypadku wykonywania usÅ‚ugi SprzÄ…tania w obecnoÅ›ci Klienta, reklamacja może być zgÅ‚oszona wyÅ‚Ä…cznie SprzÄ…taczowi do czasu opuszczenia przez niego budynku lub lokalu, w którym wykonywana jest usÅ‚uga SprzÄ…tania. W pozostaÅ‚ych przypadkach reklamacja powinna zostać zgÅ‚oszona w terminie 48 godzin, a brak zgÅ‚oszenia reklamacji w tym terminie rozumie siÄ™ jako potwierdzenie wykonania usÅ‚ugi SprzÄ…tania zgodnie z Regulaminem.

3. W przypadku uznania reklamacji Firma sprzÄ…tajÄ…ca zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenia oraz zapewnia ponowne nieodpÅ‚atne wykonanie usÅ‚ugi SprzÄ…tania.

4. Reklamacja może zostać zgÅ‚oszona:

       1) telefonicznie na nr 502 206 700, lub

       2) email’em na adres: biuro@wyszorujemy.pl

§ 10

1. Firma sprzÄ…tajÄ…ca oÅ›wiadcza, że jest ubezpieczona od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie Å›wiadczonych usÅ‚ug SprzÄ…tania do kwoty gwarancyjnej 500 000 zÅ‚.

2. Firma sprzÄ…tajÄ…ca odpowiada za szkody wyrzÄ…dzone umyÅ›lnie przy wykonywaniu usÅ‚ugi SprzÄ…tania. Za szkody nieumyÅ›lne Firma sprzÄ…tajÄ…ca ponosi odpowiedzialność do wysokoÅ›ci wynagrodzenia uiszczonego za usÅ‚ugÄ™ SprzÄ…tania.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia w zwiÄ…zku z wykonywanÄ… usÅ‚uga SprzÄ…tania Klient powinien:

       1) niezwÅ‚ocznie zawiadomić o szkodzie FirmÄ™ sprzÄ…tajÄ…cÄ… i podać wszystkie istotne okolicznoÅ›ci zdarzenia oraz inne informacje, o jakie zostanie poproszony, w tym okreÅ›lone w pkt 2;

       2) sprawdzić warunki ubezpieczenia budynku lub lokalu w którym wystÄ…piÅ‚a szkoda.

4. Firma sprzÄ…tajÄ…ca uznajÄ…c reklamacjÄ™ zobowiÄ…zuje siÄ™ udzielić Klientowi pomocy w dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela.

 

§ 11

 1. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu obowiązując od dnia następnego po dniu ich opublikowania w Serwisie.

 3. Regulamin stosuje siÄ™ w zakresie, w jakim umowa Firmy sprzÄ…tajÄ…cej z Klientem nie stanowi inaczej. W przypadku chÄ™ci staÅ‚ego zlecenia wykonywania usÅ‚ugi SprzÄ…tania Klient powinien skontaktować siÄ™ z FirmÄ… sprzÄ…tajÄ…cÄ… w celu uzgodnienia szczegóÅ‚owych warunków.

 4. W przypadku sporów w zakresie spraw uregulowanych w Regulaminie strony zobowiÄ…zujÄ… siÄ™ do podjÄ™cia negocjacji w celu polubownego zakoÅ„czenia sporu. Klient nie może wszcząć postÄ™powania sÄ…dowego wczeÅ›niej niż po upÅ‚ywie 30 dni, od dnia zgÅ‚oszenia swoich roszczeÅ„ Firmie sprzÄ…tajÄ…cej.

 5. W przypadku sporów w zakresie spraw uregulowanych w Regulaminie, rozstrzyga je sÄ…d wÅ‚aÅ›ciwy dla miasta BiaÅ‚egostoku.

 6. Prawem właściwym dla zobowiązań wykonywanych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2016 r.

 

Załącznik nr 1 - Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi Sprzątania

 

I. KUCHNIA

 1. Wycieranie kurzu z wszystkich dostÄ™pnych powierzchni
 2. Odkurzanie i mycie podÅ‚óg

 3. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 4. Usuwanie pajÄ™czyn ze Å›cian i sufitów

 5. Mycie sprzętu AGD z zewnątrz

 6. Czyszczenie zlewu, armatury oraz mycie naczyń

 7. Czyszczenie blatów 

 8. Wycieranie kurzu z parapetów

 9. Opróżnianie koszy na Å›mieci, wymiana worków na Å›mieci

 

II. ŁAZIENKA I TOALETY

 1. Czyszczenie wszystkich dostępnych powierzchni
 2. Mycie wszystkich powierzchni podÅ‚ogowych 

 3. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 4. Usuwanie pajÄ™czyn ze Å›cian i sufitów

 5. Mycie i dezynfekcja toalety, bidetu, umywalki, wanny oraz kabiny prysznicowej

 6. Mycie luster i szklanych powierzchni

 7. UzupeÅ‚nianie mydÅ‚a, rÄ™czników papierowych, papieru toaletowego i kostek toaletowych

 8. Staranne powieszenie rÄ™czników

 9. Wynoszenie Å›mieci oraz wymiana worków na Å›mieci

 

III. POKOJE I KORYTARZE

 1. Wycieranie kurzu z wszystkich dostÄ™pnych powierzchni

 2. Odkurzanie i mycie podÅ‚óg

 3. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 4. Usuwanie pajÄ™czyn ze Å›cian i sufitów

 5. Mycie luster i szklanych powierzchni

 6. PosÅ‚anie Å‚óżka + na życzenie wymiana poÅ›cieli

 7. Wycieranie kurzu z parapetów

 8. Usuwanie śmieci

 

IV. POMIESZCZENIA SOCJALNE I GARAŻE

 1. Åšcieranie kurzu i zabrudzeÅ„ z regaÅ‚ów i mebli

 2. Odkurzanie lub zamiatanie podÅ‚óg

 3. Mycie podÅ‚óg

 4. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 5. Usuwanie pajÄ™czyn ze Å›cian i sufitów

 6. Wycieranie kurzu z parapetów 

 7. Wynoszenie Å›mieci oraz wymiana worków na Å›mieci

 

V. BIURA:

 1. Czyszczenie z kurzu wszystkich dostępnych powierzchni

 2. Odkurzanie i mycie podÅ‚óg

 3. Mycie drzwi wewnętrznych i futryn

 4. Usuwanie pajÄ™czyn ze Å›cian i sufitów

 5. Mycie urzÄ…dzeÅ„ sanitarnych

 6. Mycie naczyÅ„, bieżące mycie urzÄ…dzeÅ„ kuchennych z zewnÄ…trz

 7. UzupeÅ‚nianie mydÅ‚a, rÄ™czników papierowych, papieru toaletowego i kostek toaletowych

 8. Wycieranie kurzu z parapetów 

 9. Wynoszenie Å›mieci oraz wymiana worków na Å›mieci

 

VI. PO REMONCIE, PO BUDOWIE (bez wywożenia gruzu):

 1. Usuwanie pyÅ‚u poremontowego ze Å›cian, sufitów i pozostaÅ‚ych nawierzchni

 2. Usuwanie resztek zapraw, farb, klejów

 3. Czyszczenie i mycie posadzek

 4. Mycie okien

 5. Mycie mebli

 6. Usuwanie śmieci

 7. i inne prace zgodnie z życzeniami klientów

VII. INNE

 1. Mycie okien

 2. Wyprasowanie odzieży

 

Koszt dojazdu

 • Białystok: dojazd gratis
 • Okolice Białegostoku: od 15 do 25 zł brutto
 

Oferujemy usługi w miastach

 • BiaÅ‚ystok
  • Łapy
  • Choroszcz
  • Czarna BiaÅ‚ostocka
  • SupraÅ›l
  • Wasilków
  • ZabÅ‚udów
  • i okolice

wyszorujemy.pl

O firmie:
kontakt:
CREATED BY ZagrajSam