Płatność tylko Online

payu

POLITYKA PRYWATNOÅšCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE)

 

 1. Niniejszy dokument zawierajÄ…cy PolitykÄ™ prywatnoÅ›ci i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowy wyszorujemy.pl zostaÅ‚ stworzony i przyjÄ™ty przez Grzegorza Kardasza prowadzÄ…cego dziaÅ‚alność gospodarczÄ… jako Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 BiaÅ‚ystok, NIP: 542-118-70-10, REGON: 200108895 w celu podkreÅ›lenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatnoÅ›ci użytkowników odwiedzajÄ…cych Serwis oraz udzielenia użytkownikom informacji dotyczÄ…cych wykorzystywania plików cookies w tym serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

 3. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkowniku do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług a pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednocześnie wskazujemy, iż odmowa podania niezbędnych danych bądź ich usunięcie uniemożliwia wykonanie usługi.

 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę Konta Klienta.

 5. Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

 6. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

 7. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Kardasz prowadzący działalność gospodarczą jako Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54/24, 15-668 Białystok, NIP 542-118-70-10, REGON 200108895.

 8. Dane osobowe Klienta bÄ™dÄ… przetwarzane  przez Administratora w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury), a także, jeżeli Klient wyrazi na to zgodÄ™, w celu zaÅ‚ożenia i korzystania z Konta Klienta, w celach marketingowych oraz przesyÅ‚ania informacji handlowych drogÄ… elektronicznÄ….

 9. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogÄ… zostać przekazane na rzecz PayU SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Poznaniu w zakresie niezbÄ™dnym do obsÅ‚ugi pÅ‚atnoÅ›ci za zamówienie. Klientowi przysÅ‚uguje prawo dostÄ™pu do treÅ›ci swoich danych oraz ich poprawiania. UdostÄ™pnienie danych jest dobrowolne, a jednoczeÅ›nie konieczne do korzystania z Serwisu.

 10. W związku z rozporządzeniem RODO, Administrator informuje, że:.

  10.1. PaÅ„stwa dane osobowe mogÄ… być przetwarzane w celach niezbÄ™dnych do: (i) wykonania umowy, której jesteÅ›cie PaÅ„stwo stronÄ… lub (ii) do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ na PaÅ„stwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypeÅ‚nienia obowiÄ…zku prawnego ciążącego na Administratorze lub (iv) w celach wynikajÄ…cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie PaÅ„stwa zgody – w celach zgodnych z treÅ›ciÄ… udzielonej zgody; W szczególnoÅ›ci, jeżeli sÄ… PaÅ„stwo klientem przetwarzamy PaÅ„stwa dane w celach zwiÄ…zanych z transakcjami dokonywanymi w ramach formularza na stronie wyszorujemy.pl oraz w celach wynikajÄ…cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

  10.2. podane dane mogÄ… być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;

  10.3. dane osobowe mogÄ… być przechowywane przez okres niezbÄ™dny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za PaÅ„stwa zgodÄ… – przechowywanie danych osobowych bÄ™dzie siÄ™ odbywać do czasu cofniÄ™cia zgody. Jeżeli sÄ… PaÅ„stwo klientem Administratora dane osobowe bÄ™dÄ… przechowywane przez okres niezbÄ™dny dla realizacji umowy i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez PaÅ„stwa konta na platformie wyszorujemy.pl, nie dÅ‚użej niż 3 lata od likwidacji konta. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakÅ‚adania konta na platformie wyszorujemy.pl wówczas dane sÄ… przechowywane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania PaÅ„stwa danych na potrzeby wystawienia faktury, PaÅ„stwa dane bÄ™dÄ… przechowywane przez okres wynikajÄ…cy z przepisów prawa podatkowego. Jeżeli przepisy prawa bÄ™dÄ… wymagaÅ‚y wczeÅ›niejszego usuniÄ™cia PaÅ„stwa danych osobowych lub dÅ‚uższego ich przechowywania, Administrator zastosuje siÄ™ do takiego obowiÄ…zku prawnego.

  10.4. Państwa prawa:
  a) przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) przysÅ‚uguje PaÅ„stwu prawo do cofniÄ™cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniÄ™ciem;
  c) przysÅ‚uguje PaÅ„stwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajÄ… PaÅ„stwo, iż przetwarzanie dotyczÄ…cych PaÅ„stwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

  10.5. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa;

  10.6. podanie danych jest dobrowolne; dla szczegóÅ‚owo okreÅ›lonych celów w odpowiednich regulaminach obowiÄ…zujÄ…cych u Administratora podanie danych może być niezbÄ™dne dla zawarcia umowy lub dokonania innych czynnoÅ›ci;

  10.7. Nie podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania.

  10.8. Dane kontaktowe Administratora są następujące: - adres ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 Białystok, e-mail: biuro@wyszorujemy.pl, tel: 881 208 146

 11. Aby uÅ‚atwić korzystanie z serwisu wyszorujemy.pl, mechanizm nim zarzÄ…dzajÄ…cy wykorzystuje technologiÄ™ znanÄ… jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzajÄ…cych serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyÅ‚Ä…czyć w swojej przeglÄ…darce internetowej opcjÄ™ przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu wyszorujemy.pl.

 12.  Serwis wyszorujemy.pl wykorzystuje nastÄ™pujÄ…ce pliki cookies:

  12.1. PHPSESSID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglÄ…darki. Jest on niezbÄ™dny dla prawidÅ‚owego dziaÅ‚ania serwisu www.wyszorujemy.pl,

  12.2. _ga – plik cookie odpowiedzialny za rozróżnianie użytkowników. Jego żywotność wynosi 2 lata.

  12.3. _gat – plik cookie sÅ‚użący do zliczania iloÅ›ci wejść na stronÄ™. DziÄ™ki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek. Plik jest uaktualniany po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 10 minut.

 13.  Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfiguracjÄ™ ustawieÅ„ w przeglÄ…darkach internetowych, np.:

  13.1. w przeglÄ…darce Internet Explorer

  13.2. w przeglÄ…darce Mozilla Firefox

  13.3. w przeglÄ…darce Chrome

  13.4. w przeglÄ…darce Opera

 14. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem wyszorujemy.pl. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem wyszorujemy.pl.

 15. Zastrzegamy, że w ramach Serwisu może zostać umieszczony link umożliwiajÄ…cy Użytkownikowi bezpoÅ›rednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpÅ‚ywu na prowadzonÄ… przez administratorów tych stron politykÄ™ prywatnoÅ›ci, ani na politykÄ™ wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialnoÅ›ci.

 16. Wymagania techniczne niezbÄ™dne do wspóÅ‚pracy z systemem teleinformatycznym, którym posÅ‚uguje siÄ™ Administrator prowadzÄ…c serwis www.wyszorujemy.pl, sÄ… nastÄ™pujÄ…ce:

  16.1. Wymagania minimalne:

  16.1.1. Posiadanie połączenia z siecią Internet

  16.1.2. Posiadanie przeglÄ…darki internetowej Internet Explorer 10.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, lub kompatybilnej wspierajÄ…cej mechanizm CORS

  16.1.3. WÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi skryptów oraz obsÅ‚ugi plików cookies

  16.2. Wymagania zalecane:

  16.2.1. Posiadanie połączenia z siecią Internet

  16.2.2. Posiadanie przeglÄ…darki internetowej Internet Explorer 11.0, Chrome 38, Firefox 33, Opera 25, lub kompatybilnej wspierajÄ…cej mechanizm CORS.

 17. Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach serwisu wyszorujemy.pl treści o charakterze bezprawnym.

 18. Klientowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego działania serwisu www.wyszorujemy.pl w terminie w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 502 206 700 lub na adres e-mail firmy wyszorujemy.pl: biuro@wyszorujemy.pl

 19. Administrator obowiÄ…zany jest do ustosunkowania siÄ™ do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

Koszt dojazdu

 

Oferujemy usługi w miastach

wyszorujemy.pl

O firmie:
kontakt:
CREATED BY ZagrajSam